REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Úvodní ustanovení

1.1 Pro účely tohoto reklamačního řadu mají níže uvedené definice tento význam:

plnění“ znamená prodej zboží (osobně nebo prostřednictvím webových stránek) nebo poskytování služeb;

podnikatel“ znamená Renáta Balogová, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, se sídlem Za Stodolama 1534, 250 92 Šestajovice, IČO 07074425;

provozovna“ znamená provozovnu podnikatele nacházející se na adrese Thámova 181/20, 4. patro, 186 00 Praha 8 – Karlín, identifikační číslo provozovny 1012171345;

spotřebitel“ znamená fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, a které podnikatel poskytuje plnění;

webové stránky“ znamená webové stránky podnikatele umístěné na internetové adrese www.nutri-R.cz.

1.2 Práva spotřebitele z vadného plnění poskytnutého podnikatelem (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

1.3 Tento reklamační řád je přístupný na webových stránkách (www.nutri-R.cz/reklamace) a v provozovně. Na žádost spotřebitele mu podnikatel v provozovně předá textovou podobu tohoto reklamačního řádu.

1.4 Tento reklamační řád se neuplatní pro případ vadného plnění, které bylo poskytnuto jiné osobě, než spotřebiteli. V takovém případě platí obecná právní úprava.

2. Odpovědnost podnikatele

2.1 Podnikatel odpovídá spotřebiteli za to, že poskytnuté plnění nemá vady, zejména, že

(a) prodávané zboží má požadovanou jakost, hmotnost, míru, množství a další vlastnosti deklarované na jeho obalu;

(b) prodávané zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití podnikatel uvádí nebo ke kterému se zboží obvykle používá;

(c) prodávané zboží vyhovuje požadavkům dotčených právních předpisů; a

(d) poskytnuté plnění je v souladu s právními předpisy.

2.2 Vyskytne-li se u poskytnutého plnění vada, má spotřebitel právo vadu reklamovat.

2.3 Spotřebiteli se doporučuje, aby si v případě nákupu zboží toto zboží neprodleně po jeho převzetí zkontroloval, přesvědčil se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky obratem vytknout podnikateli.

2.4 Podnikatel spotřebiteli neodpovídá za vady v těchto případech:

(a) jde o zjevnou vadu, kterou mohl spotřebitel odhalit při převzetí zboží (zejména poškození obalu, převzetí odlišného zboží či jiného počtu apod.), a to za předpokladu, že na to spotřebitel podnikatele neupozorní bezprostředně po jeho převzetí;

(b) vada je způsobena spotřebitelem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, zásahem či nedodržením návodu na přípravu;

(c) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv podnikatele; nebo

(d) jde o vadu v poskytované službě, která je zjevně způsobená nesprávným či neúplným informováním podnikatele (zejména nedostatečné informace o zdravotním stavu apod.).

2.5 Týká-li se nebo souvisí-li poskytnuté plnění s redukcí hmotnosti nebo nutričním poradenství, podnikatel v žádném případě negarantuje a nepřebírá žádnou odpovědnost za to, že poskytnuté plnění v plném rozsahu naplní očekávání klienta o jeho budoucím zdravotním stavu či cílové hmotnosti.

3. Práva spotřebitele z vadného plnění

3.1 V případě, že plnění poskytnuté podnikatelem spotřebiteli má vady a podnikatel za tyto vady odpovídá, má spotřebitel právo uplatnit reklamaci a požadovat:

(a)odstranění vady – u potravinářského zboží zpravidla výměnu za nové nebo doplněním chybějícího množství;

(b) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

(c) odstoupit od smlouvy.

3.2 Spotřebitel sdělí podnikateli, jaké právo si zvolil, při uplatnění reklamace nebo bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění oznámení vady. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu podnikatele; to neplatí, žádal-li spotřebitel odstranění vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

3.3 Právo odstoupit od smlouvy má spotřebitel pouze v případě, že poskytnutím vadného plnění je smlouva porušena podstatně nebo v případě, že odstranění vady není možné nebo není-li vada odstraněna v přiměřené době.

3.4 Spotřebitel má dále právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.

4. Způsob uplatnění reklamace

4.1 Spotřebitel má právo uplatit reklamaci u podnikatele v jeho provozovně nebo v sídle podnikatele (po předchozí domluvě).

4.2 Podnikatel je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace v provozovně po celou provozní dobu.

4.3 Řízení o posouzení práv z vadného plnění může být zahájeno, pokud spotřebitel předloží reklamované zboží a prokáže jeho nákup. Nákup se zpravidla prokazuje pokladním dokladem či jeho kopií, či jiným vhodným způsobem.

4.4 Je-li reklamace uplatňována v písemné podobě, je spotřebitel navíc povinen vadu plnění podrobně písemně popsat a připojit své kontaktní údaje (zejména jméno a adresu a dále telefon či email).

4.5 Podnikatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

5. Lhůty pro uplatnění reklamace

5.1 Je-li na prodaném zboží (zpravidla potravinářském), jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, je spotřebitel povinen reklamaci uplatnit v takto stanovené době.

5.2 V případě reklamací ostatního (spotřebního) zboží, které není uvedeno výše je spotřebitel povinen reklamaci uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží.

5.3 V případě poskytnuté služby je spotřebitel povinen vady uplatnit bez zbytečného odkladu po tom, co měl možnost vadu zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby.

6. Vyřízení reklamace

6.1 Podnikatel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

6.2 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se podnikatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Podnikatel je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. února 2019.