INFORMACE K MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

(viz rovněž čl. 7 Obchodní podmínek)

Pojmy definované v obchodních podmínkám mají stejný význam i v tomto dokumentu.

Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní, byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Prostředkem komunikace na dálku se rozumí takový komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran.

Rozhodne-li se kupující – spotřebitel využít práva na odstoupení od smlouvy, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne ode dne, v němž lhůta pro odstoupení počala běžet, a to na adresu sídla prodávajícího, tj. na adresu Za Stodolama 1534, 250 92 Šestajovice. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Pro odstoupení od smlouvy lze využít formulář odstoupení od smlouvy, který je uveden na webových stránkách prodávajícího v části „Důležité dokumenty“ - zde.

Prodávající ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku sděluje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží kupující; jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, ponese náklady spojené s navrácením zboží kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na adresu Za Stodolama 1534, 250 92 Šestajovice.

Zboží je kupující povinen vrátit prodávajícímu nepoužité, úplné, nepoškozené a zabalené v originálním obalu, a to ve stavu, v jakém jej převzal.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující - spotřebitel doručí zboží na adresu Za Stodolama 1534, 250 92 Šestajovice.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno či zhotoveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (tj. včetně díla zhotoveného na zakázku),
  3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  4. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  6. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět prodávajícímu, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení na straně Kupujícího ve smyslu § 2991 a násl. občanského zákoníku.